بر قانون خویش ! ...

یونسی دیدم نشسته بر لب دریای عشق
گفتمش چونی .. جوابم داد : بر قانون خویش ! ...
بعد از  این با ما  مگو  چونی و از چون در گذر
چون ز چونی دم زند آن کس که شد بی چون خویش؟ ..

مولوی ..

/ 0 نظر / 5 بازدید