ـ شما بخنديد

ما نگاه مي كنيم ...

شما شاد باشيد، آزاد باشيد ...

هيچ كس مقصر نيست

ما با شما رفاقت كرديم، عادت كرده ايم

ما خواهش مي كنيم، شما بمانيد

ما شعر مي گوييم، شما بخوانيد...

هيچ کس مقصّر نيست ...

/ 1 نظر / 5 بازدید
ph

دقيقا! شما باشيد. ما نگاه می کنيم.. شما نباشيد. ما نگاه می کنيم.. می دانی.. مقصر٬ هيچ کس است.