کاری بکن که سنگ دلت مهـربان شود 

ای کاشـکی زمين تو هم آسـمان شود

کاری نکن که قصه هـجر من و تـو هم

روزی به دست شـبه "نظامی" رمان شود! 

/ 0 نظر / 6 بازدید