ـ تصميم گرفته ام ..

  تا زمانيکه اينجا هستی ٬ برايت بنويسم ..

  چرا که خوب ميدانم ٬

  " اوقات دريا هميشه آبی نيست " .

/ 0 نظر / 6 بازدید