ـ اين روزها که ميگذرد احساس ميکنم ٬ زندگی ارزش خوب زندگی کردن را هم ندارد ! .. مثل وصله ای که هر قدر با مهارت انداخته باشی ٬ هنوز وصله است!! ..

/ 0 نظر / 5 بازدید