رفتيد ولی نه از دل ما ..

ـ" برگهای تقويم چهار نعل می تازند ٬

  بر بادی که می وزد

  از دور دستهای ازل .. "

پ .ن : گويا درای اين بار ٬ ديگر رفته است ! ... فکرم چندان مشغول نيست به آنکه بر گردد يا برنگردد ٬  تنها اميدوارم به پانورامای فکری دچار نشود .. چيزی که به جرات می توانم بگويم تمام وبلاگ های دوستان فرنگی کار (!) به آن گرفتار آمده اند ... 

 پيش ازين كاري نكرد اميدواريهاي من  

 نااميديهاي من، زين پس مگر كاري كند ! .. 

/ 2 نظر / 4 بازدید
m

باور ندارم رفتنش را..گويا خواب می بينم...

...

...