ـ آخرين خاطره ام

 ساعتي پيش بود

كه دستش را   

در فردايي  نامعلوم

تكان داد و رفت

اشکی فرو افتاد

در نامه ی خاطره ها ... 

 

/ 4 نظر / 6 بازدید
بهمن

به قول محمد مروتی : های دل ما...

Enkratic

آره ... همين...

mab

دلم رفت...او هم رفت.....خاطره هايم هم رفت....من هم ميروم...اما از سوی افق تلخ آينده....علی يارت...سبز باشی!