و من المومنين رجال صدقوا ...

ـ دل من ای دل هرزه پرستم

 غرورم را به دست تو شکستم

 خودم می دانم ای مغرور ولگرد

 تو آخر کار خواهی داد دستم ! ..

 

پ.ن : شهدالله که اگر ايمان داشتم که عقوبتی در کار نيست ٬ عطای اين لحظه های واهی را به لقايش می بخشيدم ..

پ.ن : بخدا که سخت است .. سخت ..

/ 0 نظر / 5 بازدید