Revalation ...

ـ روزهای ابری را ديوانه وار دوست دارم .. خصوصا وقتی که آسمان به سياهی بزند .. باران هم اگر گاهی ببارد که هيچ٬ زندگی می کنم !‌ .. 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید