ـ" ای کاش می شد

  يکبار ..

 تنها همين يکبار

 تکرار ميشدی ! ..

 تکرار ... "

 قيصر امین پور

/ 0 نظر / 10 بازدید