” آينه ات را در برابر آينه ام قرار بده ٬ تا از نو ابديتی بسازيم ... “ (احمد شاملو)

نظرادبا:  گمان ميبرند منظور اينجا اينست که دو آينه در مقابل هم بی نهايت تصوير ايجاد ميکنند و ابديتی چنين مطلوب~!

نظر علما!!  : البته اگر زاويه ی بين دو آينه  θ  باشد تعداد تصاوير برابر 360 تقسيم بر θ منهای يک خواهد بود.. يعنی اگر حتی در قرار دادن اين دو اينه يک درجه اشتباه کنيم ، ۳۵۹ ابديت بيشتر نخواهيم داشت.

نظر من : درآينه ی چشمانت می نگرم که ابديتی بی کران هويداست!

/ 0 نظر / 8 بازدید