-آيا نگاهش پاسخ پر آفتاب خواهش تاريک قلب ياس بارم نيست؟ ..

- يا همان موسيقی گرمی که من احساس آن را در هزاران خواهش پر درد دارم ‌ ؟ ..

- نه! .. من نقش خام آرزوهای نهان را در نگاهم می دهم تصوير! ..

ای پيدای دور از چشم  خسته ی اين مشتاق! ..

 

/ 0 نظر / 6 بازدید