ـ باز هم رؤيا
 آنهم اينسان تيره و درهم ...
 بايد از داروی تلخ خواب
عاقبت بر زخم بيداری نهم مرهم  ...
می فشارم پلك های خسته را بر هم ... 

/ 0 نظر / 6 بازدید