همزبانی نيست تا برگويمش
راز اين اندوه وحشتبار خويش
بيگمان هرگز کسی چون من نکرد
خويشتن را مايه آزار خويش...

/ 2 نظر / 4 بازدید
بهمن

اين شعر مال کيه؟

عارفه

برای فروغه!!