امروز نمايشگاه شکلات بود که کلی حال کردم...بيشتر شکلات های اسپانيايی و مکزيکی بودند..مخصوصا يکی از غرفه ها آهنگ مکزيکی گذاشته بود که خيلی خدا بود و حالی به حالی شدم..خدا عمرش بده!

/ 0 نظر / 15 بازدید