ـ مهم نيست .... هر چه مي خواهد صدايم كندـ ...  اما از تو چه پنهان ٬ احساسم از شوق است و اندكي هراس ...  نكند  اين همه خيالی باشد و دستم  از  ماهيت خويش تهي برگردد ؟ .... به گمانم اما ٬ وسوسه ای كه به دامنم  افتاده است از جنس خيال نيست ... هر چه مي خواهد ٬ بگويد ... هر چه ميخواهد ....

/ 1 نظر / 6 بازدید