ميدانم...راهی نيست .... تاريکی .... گمراهی ... سکوت .... ميدانم ... و باز همان داستان تکراری...
هیچ وقت نمی توانی در کنار کسی باشی که می خواهی.....

/ 2 نظر / 5 بازدید
solfa

تا بودن رو چی تعریف کنیم ؟