ـ تمام ماجرا به همين سادگی است .... تو از من دروغ بافته بودي و من از تو  گليمي كه زير پاي خانی انداخته باشند ......  حالا چه فرقي مي كند  كه تو مرا سياه  و من تو را زرد يا سرخ بافته باشم ... ما هر دو  پاي مال شده ايم .....

/ 4 نظر / 4 بازدید
soheila

سلام... ديروزها را باد برده است حال ما اينک ماست سرگردان و تابع گذشت زمان وآينده هميشه يک معما بوده است.و ما در برزخی از کذشته و آينده بسر می بريم...با اميد اينکه بشود روزی خومان را مرور کنيم... از حضورسبزتان در خانه محقرم ممنون.اميدوارم آمدنتان هميشگی باشد.همه متنها را خواندم قلم زيبايی داريد هميشه پايدار باشيد..........

Enkratic

... هميشگی نيست هيچ چيز ... امّا خواهم آمد اگر پايدار باشم ...

elham

سياهی...سياهی...سياهی...سياهی رنگ تاريکی است...رنگ دروغ است...رنگ شبهای بی ستاره است...رنگ چشمهای توست وقتی بی شرمانه به سرنوشت من خيره می شوی...(مرجع ضمير تو؟!)

Enkratic

رنگ چشمهای من ؟؟ ... ( مرجع ضمير من؟)