ـ "تو اين کاره نيستی. تو بزدلی. تو اينطوری خلق شده ای. و اين اصلا چيز بدی نيست٬ چون حفظ آبرو برای تو تو چيزی است که در موردش هيچوقت دروغ نگفته ای. نه که نگفته ای. بزدل بودن اگر با مصلحت انديشی همراه باشد اصلا عيبی ندارد. امّا وقتی يک آدم بزدل يادش برود کی هست ... خدا به دادش برسد! "

بادبادک باز .. خالد حسينی

پ.ن.۱ : هوای سانفرانسيکو هميشه طوری است که آدم را خسته تر می کند. خسته که نه .. حس غريبی است .. خصوصا وقتی کتاب بادبادک باز را در گلدن گيت تمام کنی٬ جايی که نويسنده آن را آغاز کرده است ..

پ.ن.۲‌‌ : شاعری وام گرفت ..

                        شعرش آرام گرفت ...

/ 0 نظر / 5 بازدید