تا بال نداشتم قفس تنگ نبود ...

کژآکند یعنی زره. که میانش ابریشمین است و برونش پولادین. درونش ابریشم است که تن بیاساید و بیرونش سخت است که به رزم از زخم نیزه و شمشیر دیگران در امان باشد ...

علی معلم چه درست می گوید که " نشنیده ها کژآکندند ... ". یعنی غم ها از شنیدن ها و دیدن ها و دانستن ها ست ... غم محصول آشنایی است ... یادت هست زمانی برایت نوشتم :‌ " هر آشنایی، عاقبت دردی است تازه بر پیکره ی احساس ... ".

.

همین معنی را بیدل دهلوی در حلّه ای از زیبایی می پیچد که :‌ « زین پیش که دل قابل فرهنگ نبود/ از پیچ و خم تعلقم ننگ نبود!/ آگاهی ام از هر دو جهان وحشت داد/ تا بال نداشتم قفس تنگ نبود ... »

..

/ 0 نظر / 54 بازدید