آی نسیم سحری! یه دل پاره دارم. چن می خری؟ ..

" حس عجیبی دارم. آسمان چند روزی است سر ناسازگاری دارد. می گویند گرد و غبارها از سمت عراق آمده است ولی سه چهار روزی است از گرد و غبار هم خبری نیست. آسمان صاف صاف به نظر می رسد، ولی گویی طوفانی در راه است ... "

دوچرخه ...  رویایی که کابوس می شود ...  

/ 0 نظر / 5 بازدید