ـ" از اصول معتبر زندگی من اينست که هروقت باچيزی مخالفم ٬ بگويم : موافقم ... چون کسانی که عقايد احمقانه شان را ابراز می کنند اغلب بسيارحساسند ... هر قدر عقايد کسی احمقانه تر باشد کمتر بايد با او مخالفت کرد ... حماقت بزرگترين نيروی روحانی تمام تاريخ بشر است ! .. بايد در برار آن سر تعظيم فرود آورد ٬ چون همه جور معجزه ای از آن ساخته است ... "

  خداحافظ گاری کوپر .. رومن گاری

/ 0 نظر / 8 بازدید