اي بي خبر   از محنت  روز افزونم

  دانم كه نداني  از جدايي  چونم

 باز آي  كه  سرگشته  تر ازفرهادم

 درياب كه ديوانه تراز مجنونم

 

/ 0 نظر / 12 بازدید