آسوده کسی که ..

ـ در بسياری از اوقات ِ اين مملکت٬ مونث بودن مساوی است با سطحی بودن و حقيقت نداشتن و در عين حال حرف های خوب خوب زدن .. طوری که احساس می کنی کوچکترين يادگاری از انسانيّت برايشان نمانده است .. درست مثل رودخانه ای که هرچه پايين تر می روی گل آلود تر می شود .. و بيچاره آنها که می خواهند از آب گل آلود ماهی بگيرند‌ !! ..

پ.ن : به کرامتی که داری ٬ سرِ خويش گير و بگذر ..

/ 0 نظر / 4 بازدید