ـ"‌از ديدگاه من٬ اصلاحات پوست خربزه ای گنديده است که پای امامزاده ای کاشته اند و گمراهانی برای شفای مغزهای جذاميشان هر از گاهی ليسکی به آن ميزنند !! ... "

/ 0 نظر / 6 بازدید