ـ انگار اتّفاق تازه اي نيفتاده است ...

 بيهوده اينجا نشسته ام٬

 روبروی پنجره اي باز ...

 كنار پرده اي كه تكان مي خورد هنوز ٬

در هوای خاطره ای تلخ ... 

/ 1 نظر / 5 بازدید
در اوج

با هدایت چه کردی؟