" دل صاحب مرده که برگ جریمه و توقف ممنوع و این حرف ها بر نمی دارد!. چهارتا افسر هم اگر ایستاده باشد باز پارک دوبله می کند ... "

هیس .. محمدرضا کاتب ..  

 

/ 0 نظر / 6 بازدید