ـ امروز نوزده اسفند تمام .... ميبينی ؟ .... اسفند را هم دارم دود ميکنم! ..

/ 0 نظر / 5 بازدید