ـ خسته شده ام .... ميخواهم هسته ی هستی را بشکافم و خود را به گوشه ای پرت کنم ... جناب البرادعی٬ رخصت .....

/ 5 نظر / 6 بازدید
zahra

البرادعی يعنی چی؟

oops!

زرشک!البرادعی چی نيست ،کيه.

alidi

قشنگه...

ghazal

اين هسته ه تو گلوام گير ميکنه...