ـ جالينوس ابلهی را ديد دست در گريبان دانشمندی زده و بی حرمتی همی کرد. گفت: اگر اين دانا بودی٬  کار وی با نادان بدينجا نرسيدی. (سعدی عليه الرحمَّه)

/ 0 نظر / 6 بازدید