ـ مزه اش فرق ميکند؟‌ ... با خونسردی تمام جواب ميدهد:البته! ... تو هنوز نميداني ..شيرين٬ شور ٬ترش٬ تند٬ تلخ ... زندگانی اينگونه است ... عمر به تندی ميگذرد...کودکی شيرين٬جوانی پر شور و شايد وداعی تلخ! ...شايد هم شيرين! ..... چشمان پرسشگرش را از روی نگاهم بر نميدارد ...  با شوقی بينهايت تاثير گفتارش را در چشمانم جستجو ميکند .... من که هميشه دهانم تلخ بوده است ... باور کن مزه اش فرق نميکند! ...

/ 0 نظر / 5 بازدید