كپی بهار راكوبيده ام به ديوار

تابلوی نفيسم

به سرقت رفته است! ...

/ 1 نظر / 6 بازدید
عینکی

مگر فرقی داشتند فصلها که بهار نفيس آنها باشد؟! يا حق!