بزرگی گفت:اگر خواهی کوچکی دنيا بدانی بنگر که به کام چه کسی ست ....

کشکول شيخ بهايی

پ.ن‌:

ـ اين چرخ که ديرينه بسی می گردد

  بر کامه ی هر بوالهوسی می گردد

  خواهی که حقارت فلک دريابی

  بنگر که به کام چه کسی می گردد! ...

/ 1 نظر / 5 بازدید
شازده كو چولو

زندگي زيباست اي زيبا پسند زنده انديشان به زيبايي رسند