ـ از نويسنده ای به نام Albert Camus جمله ای ديدم :

" Hell is Other People ... "

گمان ميکنم کتابی نيز با اين مضمون در آثارش باشد .. جالب است که نويسنده ای که دو بار نوبل ميگيرد ٬ اينهمه روی رفتارهای ديگران حسّاس باشد ... از يک آدم اگزيستنسياليستی مثل Camus خيلی بعيد است ٬ اينگونه به ديگران نگاه کند ... نويسنده ی ديگری به نام سارتر درباره ی Camus اينگونه مينويسد :

Camus يک انسان بود ... يک هنرمند واقعی .. و هميشه کابوس هنرمند ٬ ديگران است! .. يک جهنّم بيهوده ... "

/ 5 نظر / 6 بازدید
arash

گمونم منظورت کامو باشه !

-

مثل اينکه دوست نابغمون نمی دونه فرانسويها حروف آخرو تلفظ نمی کنن

در اوج

یه سوال پیش میاد اینجا! شما از کجا فهمیدین که حروف آخر تلفظ شده؟

-

به نظر ميرسه اديت شده!

Enkratic

دوست نابغه تون بالاخره بايد به نحوی از نبوغش استفاده کنه ! ... در ضمن دوست نابغه تون ميدونه که در ايتاليايی حروف آخر رو تلفظ ميکنند (البته با توضيحات مفصّل ) و فرانسوی رو تنها به خاطر شباهتش به ايتاليی دوست داره ! ...